Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İZLEME KURULU ÜYE SEÇİM İLANI
  25.09.2023

   T.C.
  TARSUS 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
   ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  SAYI     : 2NOLUİZLEMEKURULU                                                                                                                                                       25.09.2023

  KONU  : İzleme Kurulu Yedek Üye Seçimi  

  TARSUS CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU 
  YEDEK ÜYE SEÇİMİ İLANI

  Tarsus Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 2 Nolu İzleme Kuruluna 1.,2. ve 3. Yedek üyeliği  için seçim  yapılacağından; 
  Aşağıda belirtilen şartları taşıyanların Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza aşağıda belirtilen tarihler arasında istenilen belgelerle birlikte müracaatları ilan olunur.25/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Orhan GÜNDOĞDU - 150181
                                                                                                                                                                                                    Adalet Komisyonu Başkanı 
                                                                                                                                                                                                                  e-imza

  İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER:
  İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:
  -Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.
  -Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.
  -Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.
  -Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

  İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR    :
    Aşağıda yazılı kişiler, izleme kurulu başkan ve üyeliğine seçilemez:
  -Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.
  -Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.
  -Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar. 

  MÜRACAAT TARİHİ             : 25/09/2023
  MÜRACAAT BİTİM TARİHİ    : 23/11/2023

  MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER  
  - Dilekçe,
  -Öğrenim belgesi,
  -Nüfus Kayıt Örneği,
  -Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
  -Adli Sicil ve Arşiv Kaydı,
  -Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olduğunu gösterir belge,
  -İzleme kuruluna seçilmeyecek olanlar bölümünde belirtilen şartlardan hiç birinin kendisinde bulunmadığını belirtir dilekçe.                         

  Adres

  Adres:Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Blv. Tarsus/MERSİN

  Telefon

  Telefon:(324) 6161570

  Faks:(324) 6160616

  E-Posta

  Mail:tarsuscbsisaretadalet.gov.tr